Skip to main content

News & Events

A Note to our Families and Child Care Providers about Protecting Children from “Unhealthy” Air Quality

(Spanish and Vietnamese translations below...) 

 

To all of our Families and Child Care Providers:

As of this writing, the air quality in San Jose has reached “unhealthy” levels.

To ensure our children’s health and safety, we are advising that they be kept indoors as much as possible. Any outdoor activities should be moved inside, or avoided altogether.

If you have any children who have any breathing or heart sensitivities, try to be extra aware of them, and be mindful about keeping them inside.

It might also be helpful to stay on top of current air quality status by checking: airnow.gov   

On Thursday, November 15, after Santa Clara County Office of Education (SCCOE) consulted with the Santa Clara County Public Health Department, County Superintendent of Schools, Mary Ann Dewan, Ph.D., of the SCCOE, sent out a letter with various recommendations and precautions to take during this time. We’ve included a link to the letter below.

If you have any questions, or need any additional support, please don’t hesitate to reach out to our offices. You can call: 408-487-0747

Stay safe, stay indoors, and stay aware.

 

Thank you,

 

The 4Cs Team


SCC Air Quality Safety Measures Letter

 Air Quality Guide

 

Spanish:

Una nota para nuestras Familias y Proveedores de Cuidado Infantil acerca de proteger a los Niños del Aire de Calidad “Insalubre”

A todas nuestras Familias y Proveedores de Cuidado Infantil: 

Al momento de esta nota, la calidad del aire en San José ha alcanzado niveles “insalubres”.

Para asegurar la salud y seguridad de nuestros niños, estamos recomendando que sean dejados adentro tanto como sea posible. Cualquier actividad al aire libre debería ser realizada adentro, o bien evitada del todo.

Si tienes algún niño que tiene problemas respiratorios o cardiacos, trata de ser mucho más atento con él, y pon atención al respecto de mantenerlos adentro. 

También puede ser de ayuda mantenerse al tanto del estado de la calidad del aire al revisar: airnow.gov 

El Jueves, 15 de Noviembre, luego de que la Oficina de Educación del Condado de Santa Clara (OECSC) se contactara con el Departamento de Salud Pública del Condado de Santa Clara, la Superintendente del Condado para las Escuelas, Mary Ann Dewan, Doctora, del OECSC, envió una carta con varias recomendaciones y precauciones para tomar por los momentos actuales. Hemos incluido una copia de la carta debajo. 

Si tienes alguna pregunta, o necesitas ayuda adicional, por favor no hesites en contactarnos a nuestras oficinas. Puedes llamar al: 408-487-0747

Cuídense, permanezcan adentro, y manténganse atentos.

Gracias, 

El Equipo de 4Cs 

Carta

 

Vietnamese: 

Thông báo dành cho các gia đình và những người chăm sóc trẻ em về việc bảo vệ trẻ khỏi không khí ô nhiễm.

Kính gửi đến toàn thể các gia đình và những người chăm sóc trẻ em:

Khi bức thư này đang được soạn, chất lượng không khí ở San Jose đã xuống đến mức “không an toàn”.

Để đảm bảo cho sức khỏe và sự an toàn của trẻ nhỏ, chúng tôi khuyên rằng trẻ nên được ở trong nhà bất cứ khi nào có thể. Các hoạt động ngoài trời nên được di chuyển vào trong nhà hoặc tạm ngừng trong khoảng thời gian này.

Nếu bạn thấy trẻ em có biểu hiện thở bất thường hoặc có bệnh lý về tim mạch, hãy để ý thật kỹ những trẻ này và lưu tâm đến chúng khi giữ chúng trong nhà.

Việc theo dõi chất lượng không khí thường xuyên cũng được khuyến cáo. Bạn có thể kiểm tra chất lượng không khí tại đây: airnow.gov

Vào ngày thứ năm, 15 tháng 11, sau khi Văn phòng giáo dục hạt Santa Clara (SCCOE) tham vấn với sở Sức Khỏe Cộng Đồng hạt Santa Clara, Giám Đốc Học Khu của Quận - Tiến sĩ Mary Ann Dewan của SCCOE đã gửi một bức thư bao gồm nhiều khuyến cáo và lời khuyên để ứng phó với tình trạng hiện tại. Chúng tôi có đính kèm bức thư nói trên ở dưới.

Nếu bạn có thắc mắc hoặc cần hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ văn phòng của chúng tôi. Bạn có thể gọi số 408-487-0747.

Hãy giữ an toàn, ở trong nhà và bảo trọng.

Xin cảm ơn

Đội ngũ 4Cs

thư

 

Click on a logo to learn about our amazing partnerships

© 2020 Community Child Care Council of Santa Clara County, Inc

Powered by Firespring